BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Previous ◁ | ▷ Next

Abilitarea și integrarea romilor

Activități referitoare la abilitarea romilor prin dezvoltarea abilităților și capacităților individuale ale persoanelor de etnie romă

Scopul prezentei activități se fundamentează pe dezvoltarea capacităților individuale ale romilor prin intermediul organizării unor instrumente de educație non formală și informală, cum ar fi:

  • workshop-uri privind dezvoltarea personală: leadership, competente socio-emoționale, comunicare, lucrul în echipă, rezolvarea conflictelor, gestionarea eficientă a timpului; se are în vedere participarea a 150 de persoane din grupul țintă (din care 75 de experți și lideri romi), fiecare workshop va avea o durată de 6 ore și conținutul acestora va urmări atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică);
  • seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, modalități eficiente de accesare a serviciilor publice și de responsabilizare a entităților publice și private;
  • acțiuni privind cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la nivelul comunităților vizate (consultare publică privind includerea de ordinea de zi a proiectelor aferente ședințelor ordinare și extraordinare ale Comunei Iana);
  • organizarea unei campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi;
  • organizarea de sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome.

Activități referitoare la combaterea discriminării romilor prin acțiuni specifice dedicate formării personalului și a voluntarilor

Scopul acestei activități constă în determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale de către personalul implicat în activități ce presupun interacțiuni recurente cu persoane aparținând etniei rome (personal din autoritățile publice locale  și/sau sectorul organizațiilor non-guvernamentale).

Se urmărește o mai bună înțelegere a drepturilor omului și a încălcărilor cu care se confruntă comunitățile de romi, consolidarea unei atitudini pozitive și lipsite de prejudecăți față de romi, încurajarea motivației pentru a aborda exemple de prejudecăți și discriminare împotriva romilor, conștientizarea posibilităților de a face acest lucru, manifestarea disponibilității de a se angaja în dialog cu alte grupuri și organizații (inclusiv romi) și îmbunătățirea abilităților de comunicare și participare.

Activități referitoare la combaterea discriminării prin acțiuni specifice dedicate implicării active a romilor în dezvoltarea comunității

Scopul acestei activități se fundamentează pe combaterea oricărei forme de discriminare a romilor din comunitatea vizată prin intermediul derulării unor acțiuni specifice precum:

  • Dezvoltarea unor instrumente anti-discriminare de tipul unui plan de acțiune local;
  • Organizarea unor evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, eveniment de tipul săptămâna romilor;
  • Organizarea unor activități de tipul schimbului de bune practici cu entități din statele donatoare cu privire la lupta împotriva discriminării și promovării drepturilor omului.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro