BUNĂ GUVERNANȚĂ ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN IANA

Programul "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, PN1049

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate (educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea discriminării acestora) pentru un număr de 1190 de persoane aparținând grupurilor defavorizate cu condiții similare de viață (din care 884 de persoane de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Iana, județul Vaslui (Iana, Siliștea și Recea) pentru o perioadă de 20 de luni. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului specific al apelului, respectiv creșterea incluziunii și abilitarea romilor în România, prin implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, ocupării și încurajării abilitării romilor și a combaterii discriminării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Creșterea accesului și participării la servicii calitative de educație pentru 328 de copii din grupuri vulnerabile (din care 248 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui prin organizarea unui program de tipul școală după școală, acordarea de pachete suport, organizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar, organizarea unei tabere școlare cu componentă educațională și furnizarea de servicii de educație parentală pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 2: Acordarea de sprijin pentru accesul pe piața muncii prin oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere profesională pentru 862 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (din care 636 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui, organizarea de programe de calificare pentru 80 de persoane și prin organizarea unui eveniment de tipul târg de joburi pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 3: Prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin acordarea de servicii medicale de calitate de tip stomatologic pentru 636 de persoane de etnie romă aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui și prin acordarea unor pachete de igienă în vederea conștientizării și respectării elementare de igienă pentru 328 de copii din grupurile vulnerabile (din care 248 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 4: Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor din grupuri vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui prin organizarea de workshop-uri de dezvoltarea personală pentru 150 de persoane, de seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, de acțiuni privind cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la nivelul comunităților vizate, de organizare de sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC acțiuni destinate pentru 120 de femei din comunitate și de campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi pentru o perioadă de 6 de luni;

OS 5: Prevenirea oricărei forme de discriminare a romilor din grupuri vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui prin derularea unui program de formare a personalului și a voluntarilor pentru 10 persoane, dezvoltarea unor instrumente anti-discriminare de tipul unui plan de acțiune local; organizarea unor evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, eveniment de tipul săptămâna romilor; prezentarea de exemple de bune practici cu privire la lupta împotriva discriminării și promovării drepturilor pentru o perioadă de 6 luni;

OS 6: Identificarea grupului țintă și organizarea unei campanii privind oportunitățile proiectului pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 7: Realizarea activităților de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni.

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului se manifestă prin depășirea condiției de vulnerabilitate de către membrii grupului țintă ca urmare a măsurilor integrate din domeniul educației, ocupării, serviciilor stomatologice, încurajarea abilitării romilor, combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în cadrul cărora aceștia sunt direct implicați. Mai mult decât atât, pe lângă membrii grupului țintă, efectul pozitiv al proiectului va fi exploatat și de către comunitate în ansamblul ei ca urmare a programului de formare a personalului și a voluntarilor implicați în prestarea serviciilor publice către grupurilor vulnerabile.

Rezultate Proiect

  • Incluziune crescută și abilitare a romilor: 248 de copii și reprezentanții legali ai acestora vor beneficia de servicii educaționale, 636 de persoane rome - de servicii ocupare, 636 - de servicii pentru sănătate, 636 - de servicii integrate;
  • Servicii de incluziune pe piața muncii furnizate romilor: servicii de incluziune pe piața muncii a romilor acordate în județul Vaslui;
  • Campanii de conștientizare pe tema incluziuni romilor derulate: 1 campanie care vizează populația majoritară;
  • 125 Profesioniști instruiți în lucrul cu persoane de etnie romă;
  • 75 Experți și lideri romi instruiți pentru apărarea drepturilor romilor;
  • Instrumente anti-discriminare dezvoltate pentru aplicarea în lucrul cu romii, respectiv un plan de acțiune locală.

Contribuția proiectului la realizarea rezultatelor așteptate este proporțională cu subvenția solicitată, costul mediu pe beneficiar provenind din grupurile țintă principale fiind estimat la 750 de euro, stabilirea numărului 1190 de beneficiari ai proiectului, dintre care 884 romi bazându-se pe un raport rezonabil între rezultatele așteptate și costurile estimate.

Proiectul pune în practică cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor astfel:

Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii, acesta respectând și recunoscând valorile de bază ale Uniunii Europene, inclusiv drepturile omului și demnitatea umană, nediscriminarea și egalitatea de șanse, precum și dezvoltarea economică.

Vizarea explicită, dar nu exclusivă, acesta se fundamentează prin luarea în considerare a unui grup țintă final de 1190 de persoane, din care 884 romi si 306 alte persoane care trăiesc în condiții socio-economice similare.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. Proiectul beneficează de un grant în valoare de 827.855 Euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală. Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro